Aktuality

Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

19.11.2021 13:25
Výzva - Zs. distribučná a. s..pdf

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027

04.11.2021 10:10
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK na roky 2021-2027" je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

04.08.2021 09:23
          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra v súlade s  § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a okresu Šaľa dňom 03. 08. 2021 od 8:00 hod..   Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf (19,4 kB)

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

16.07.2021 12:19
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do Poľovného revíru Šaľa, ktoré sa uskutoční dňa 28. júla 2021 so začiatkom o 13:00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia, sídliacom na adrese M.R. Štefánika 14, 940 02 Nové Zámky   pozvánka.pdf    zoznam vlastníkov a správcov poľovných plôch.pdf     

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

24.06.2021 10:46
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a Šaľa od 24. 06. 2021,  9:00 hod. až do odvolania.   Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.pdf     

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

22.06.2021 13:32
MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o. ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov   Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych...

O Z N A M

17.06.2021 14:12
  Obec Žihárec oznamuje obyvateľom, že dňa 3.júla 2021(sobotu) v budove KIC od 8:00 - do17:00 hodiny sa uskutoční mobilné očkovanie proti vírusu COVID -19 pre obyvateľov obce Žihárec nad 16 rokov, pre imobilných obyvateľov obce a pre tých, ktorí sú v súčasnosti zaregistrovaní v čakárni na očkovanie a nebol im ešte pridelený prvý termín očkovania. Očkovať sa bude vakcínou Pfizer. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlásiť osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch, telefonicky na tel. čísle 031/77 98 201 alebo elektronickou formou na mailovú adresu : ziharec@obecziharec.sk . K nahláseniu je...

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA ZÁKONA č. 26/2006 Z.z. „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice„

09.06.2021 14:38
  Oznámenie o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti zmysle § 34, ods. 2 a ods.3, zák. NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.        Obec Žihárec ako dotknutá obec Vás v zmysle citovaného zákona pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti s názvom „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská ul. č. 71, 821 06...

I n f o r m á c i a p r e v e r e j n o s ť

27.05.2021 14:39
  Obec Žihárec - Informácia pre verejnosť     VEC: Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice – správa o hodnotení navrhovanej činnosti   Obec Žihárec v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 24.04.2020 bolo obci doručené oznámenie o dokumente   „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou...

Informácia o vol'nom pracovnom mieste

17.05.2021 14:21
OBEC NEDED   Informácia o vol'nom pracovnom mieste     Názov zamestnávatel'a: OBEC NEDED, 925 85 Neded Škola: Základná škola, Neded 964 Kontakt: obecneded@neded.sk Pracovné miesto: sociálny pedagóg Rozsah úväzku: 100% Nástup do zamestnania: 31.08.2021   Viac informácií nájdete tu.    
1 | 2 | 3 | 4 >>