I n f o r m á c i a p r e v e r e j n o s ť

27.05.2021 14:39

 

Obec Žihárec - Informácia pre verejnosť

 

 

VEC: Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice – správa o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Obec Žihárec v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z.  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 24.04.2020 bolo obci doručené oznámenie o dokumente

 

„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice – správa o hodnotení navrhovanej činnosti“.

 

Správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle MŽP SR:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1

 

Verejnosť môže do správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady robiť z nej kópie na Obecnom úrade Žihárec počas úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti.pdf 
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.pdf