Informácia o voľnom pracovnom mieste

04.02.2020 09:47
Základná škola s VJM – Alapiskola Žihárec 2, so sídlom 925 83 Žihárec č.2,
 
v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – účinná od 15.1.2020
 
prijíma pedagogického asistenta
školského špeciálneho pedagóga/školského psychológa
na obdobie od marca 2020 do 31.08.2022 
v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru poslať na e-mailovú adresu: admin@zsziharec.edu.sk
Tel.číslo: 0918116062
 
Termín uzávierky prihlásenia: 20.02.2020