Informovanie verejnosti

03.08.2022 13:26

Informovanie verejnosti

Obec Žihárec podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP)

 

informuje verejnosť

o doručení zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

„Zber železných a neželezných kovov - Vlčany“

 

navrhovateľa Martina Chovancová, 956 12 Kamanová 262.

Verejnosť môže do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie na Obecnom úrade Žihárec počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko OÚ Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR alebo od zverejnenia oznámenia obcou. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

Zverejnené dňa: 03.08.2022

vlcany-zamer-20_07_22-.pdf