Oznam o zverejnení zámeru: „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

16.06.2020 14:14

 

 

     Obec Žihárec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje obyvateľom obce Žihárec ako dotknutej obci, že do zámeru

 

„Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

 

je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Žihárec  počas úradných hodín v termíne od 16.06.2020 do 30.06.2020.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

 

 

 

                                                                                                    Alajos Baranyay v. r.

                                                                                                        Starosta obce