Oznam - Regionálna a potravinová správa Šaľa

22.11.2016 08:36

 

V zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 39/2007 Z.z. je povinnosťou vlastníkov, držiteľov, fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb vo veterinálnej oblasti zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu  a registráciu zvierat podľa osobitných predpisov a v zmysle Vyhlášky MPRV SR č. 16/2012 Z.z. o identifikácií a registrácií koňovitých zvierat prihlásiť chov koňovitých zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat. Žiadosť o registráciu nového chovu v okrese Šaľa potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa. V prípade otázok kontaktujte Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Šali na Tel.č.: 031/ 770 21 70 alebo na e-mailovej adrese: Sekretariat.SA@svps.sk

 

V prípade zistenia nezaregistrovaných chovov pri výkone úradných kontrol Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa uloží pokutu (pre fyzické osoby je výška pokuty do 300,00 €) podľa § 48 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z., pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby je výška pokuty od 400,00 € do 3500,00 € podľa §  50 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z.