Oznámenie ZsVS o zmene procesu napojenia sa na verejnú kanalizáciu.

27.11.2015 13:43

   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje vlastníkom rodinných domov a iných stavieb, ku ktorým v rámci stavby verejnej kanalizácie boli realizované odbočky kanalizačných prípojok až ku hranici pozemku, že od 1.9.2015 sa zmenil spôsob napojenia stavieb na verejnú kanalizáciu. Zmena nastala z dôvodu zániku záruky na stavbu verejnej kanalizácie.

   Nový postup napojenia objektov na verejnú kanalizáciu je totožný s postupom napojenia objektov

ku ktorým neboli realizované odbočky kanalizačných prípojok:

1.     Vlastník objektu nechá vypracovať projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia ZsVS, a.s.“, ktoré sú zverejnené na www.zsvs.sk/zakaznici/na stiahnutie/.

2.     Projektovú dokumentáciu, list vlastníctva, snímok z pozemkovej mapy a žiadosť o vyjadrenie na predpísanom tlačive predložiť na vyjadrenie technickému úseku ZsVS, a.s. – OZ Galanta na adrese Pázmánya č.4, 927 01 Šaľa (tlačivo žiadosti je k dispozícii na zákazníckom centre spoločnosti v Šali, resp. na obecnom úrade) Poplatok za vyjadrenie je v súlade s platným cenníkom služieb ZsVS, a.s. od 4,3 EUR, podľa časovej náročnosti.

3.     Po vydaní vyjadrenia vlastník objektu podá na príslušnom stavebnom úrade Ohlásenie o uskutočnení drobnej stavby – kanalizačnej prípojky.

4.     Po vydaní Oznámenia stavebného úradu – súhlasu s realizáciou stavby, vlastník objektu (stavebník) požiada ZsVS, a.s. cestou zákazníckeho centra, Pázmánya č.4, 927 01 Šaľa, o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a uzatvorenie zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Žiadosti sa podávajú na predpísaných tlačivách spolu s prílohami. Tlačivá sú k dispozícii na zákazníckom centre spoločnosti, na www.zsvs.sk/zakaznici/nastiahnutie , resp. na obecnom úrade.

5.     Po prijatí a odsúhlasení žiadosti ZsVS, a.s. , vystaví zálohovú faktúru za pripojenie, skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia a podmienok vyjadrenia. Splnenie technických podmienok oznámi príslušný zamestnanec žiadateľovi ústne po uskutočnení kontroly.

6.     Po oznámení splnenia technických podmienok  zákaznícke centrum najneskôr do 5 pracovných dní predloží žiadateľovi zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.

7.     Po podpísaní zmluvy žiadateľom a úhrade zálohovej faktúry za pripojenie, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia zmluvy, ZsVS, a.s. zabezpečí odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

8.     Vyššie uvedený postup je možné spojiť s realizáciou vodovodnej prípojky.

Nakoľko stavba verejnej kanalizácie už je po záruke, v prípade nedostatkov odbočenia kanalizačnej prípojky, napr. nedopojenie prípojkovej rúry do kanalizačnej rúry, nedostatočný spád, alebo opačný spád, nevyhovujúce miesto odbočenia, nevybudované odbočenie a pod., stavebník musí uviesť  odbočenie do funkčného stavu na vlastné náklady, resp. napojenie realizovať tlakovou kanalizačnou prípojkou a domovou čerpacou stanicou.

Na záver chceme pripomenúť občanom, ktorí doteraz nenapojili svoje nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na ustanovenie Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, že v zmysle § 23 ods. 2,

„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

Ďakujeme za pochopenie.
 

S pozdravom

 

 

                                                                                          Ing. Ľubomír Fraňo

                                                                                    vedúci a riaditeľ OZ Galanta

 

 

Prílohy:

Tlačivo žiadosti o vyjadrenie

Tlačivo žiadosti o pripojenie

Tlačivo žiadosti o uzavretie zmluvy