Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

29.01.2019 10:25

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1

Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2