UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

12.03.2020 08:40

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 111

z 11. marca 2020

 

k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením

verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným

korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

 

 

Číslo materiálu: 5753/2020

Predkladateľ: predseda vlády a ministerka vnútra

 

 

 Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;

 

B. vyhlasuje

B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu

pre územie Slovenskej republiky;

 

C. ukladá

členom vlády predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy

C.1. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd

Priebežne

C.2. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase

priebežne

 

 

ministerke vnútra

C.3. zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov

bezodkladne

 

C.4. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1.

bezodkladne

 

D. splnomocňuje

 predsedu vlády a ako alternáta ministerku vnútra a predsedníčku Ústredného  krízového štábu

D.1. na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.

 

 

Vykonajú: členovia vlády

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy

 

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

 

Vlastný materiál / PDF