V Ý B E R O V É K O N A N I E

25.02.2022 08:55

 OBEC  ŽIHÁREC, č. 599, 925 83 Žihárec

 

 

v zmysle § 4 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom  11.02.2022

         

         V Ý B E R O V É    K O N A N I E

                           na obsadenie miesta

 

riaditeľa (-ky) Základnej  školy  s VJS  1-4.roč.,  925 83 Žihárec

                                                      

                                                        s nástupom od 01.04.2022

 

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §39 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

img-výberové konanie.pdf