VÝBEROVÉ KONANIE

11.01.2021 14:21
 
 
Obec Neded v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v mení neskorších predpisov vyhlasuje
 
VÝBEROVÉ KONANIE
 
na funkciu
riaditeľa (-ky) Materskej školy, Baláta 134, Neded
s nástupom od 01.03.2020.
 
 

 

Požadovanými predpokladmi sú:Obec Neded v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 55212003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v mení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu
riaditeľa (-ky) Materskej školy, Baláta 134, Neded
s nástupom od 01.03.2020.
Požadovanými predpokladmi sú:Obec Neded v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 55212003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v mení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu
riaditeľa (-ky) Materskej školy, Baláta 134, Neded
s nástupom od 01.03.2020.
Požadovanými predpokladmi sú: