Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - Rozsah hodnotenia

03.10.2019 11:54

Rozsah hodnotenia podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...