ROZŠÍRENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY - ŽIHÁREC

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

 

ROZŠÍRENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY - ŽIHÁREC

 

TERÉNNA SOCIÁLN

Trvanie projektu: december 2021 – november 2023

 

ITMS2014+: 312081BIZ3

 

 

,,Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Ciele projektu:

Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Opis projektu:

Zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu, Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí

 

 

 

www.esf.gov.sk                    www.employment.gov.sk                    www.minedu.gov.sk