Menu
Obec Žihárec
Obec Žihárec šipka Zsigárd Község
Obec Žihárec
Obec Žihárec Zsigárd Község

VOĽBY hlavného kontrolóra obce Vlčany

Obec Vlčany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce Vlčany...

v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vlčanoch č. 587/2022/37 zo dňa 15.06.2022 

Deň konania voľby hlavného kontrolóra: 19.10.2022 

Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 30 % z ustanoveného týždenného pracovného času 

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: Uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

Náležitosti prihlášky

- osobné údaje kandidáta v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt

 - úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 - životopis uchádzača 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ o GDPR za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 

Spôsob doručenia prihlášky: prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 05.10.2022, do 12:00 hod. na adresu Obecného úradu vo Vlčanoch, 925 84 Vlčany č. 944 v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“.

Zákonné náležitosti podaných prihlášok posúdi komisia na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok určená obecným zastupiteľstvom, ktorá svoje závery predloží obecnému zastupiteľstvu bezprostredne pred konaním voľby hlavného kontrolóra, v deň konania voľby hlavného kontrolóra.

 

 Vo Vlčanoch dňa 05.09.2022                                                              Ing. János Restár v.r. starosta obce


 

Dátum vloženia: 5. 9. 2022 10:24
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 11. 2022 10:25
Autor: admin prevod

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obec Žihárec- Zsigárd község

hore