Menovací dekrét

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

Zverejnené: 30.01.2019

 

 

Úradné oznamy

Výberové konanie

 
 
OBEC ŽIHÁREC
č. 599, 925 83 Žihárec
 
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 28.05.2018
 
V Ý B E R O V É K O N A N I E
 
na obsadenie miesta
 
1. riaditeľa (-ky) Základnej školy s VJM – Alapiskola , 925 83 Žihárec
 

 

Viac iformácií nájdete tu.

 
 
 
OBEC ŽIHÁREC – ZSIGÁRD KÖZSÉG
ZSIGÁRD 599 , 925 83
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Zsigárd Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4§-a alapján és a 2003. évi 552. számú közérdekben végzett munkáról szóló SZNT – törvénye alapján 2018. 05. 28-val pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére:
 
1. Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Zsigárd 925 83
 
a 2018. 8. 1-jétől kezdődő időszakra.
 
 
Bővebb információért kattintson ide.

 

s nástupom od 1.8.2018č. 599, 925 83 Žihárec
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 28.05.2018
V Ý B E R O V É K O N A N I E
na obsadenie miesta
1. riaditeľa (-ky) Základnej školy s VJM – Alapiskola , 925 83 Žihárec
s nástupom od 1.8.2018

 

Výberové konanie

 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

EU_ESF_OP_LZ

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

 

Obecný úrad Žihárec, Žihárec č.599,  925 83  Žihárec

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Výberové konanie na zastupovanie TSP počas materskej dovolenky sa uskutoční dňa 29. novembra 2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Žihárec.

Viac iformácií nájdete tu.

 

Výzva

 

Výzva spoluvlastníkom na uplatnenie predkupného práva

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Výberové konanie

 

MAS Dolné Považie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií

manažér a finančný manažér – účtovník Kancelárie MAS

občianskeho združenia: Miestna akčná skupina Dolné Považie, 925 83 Žihárec č. 85

 

Kritériá a požiadavky na pracovníkov

Nároky pracovnej pozície

 

 

 

Výberové konanie

 

Obec Žihárec v zmysle § 4 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 21.6.2017

        

           V Ý B E R O V É    K O N A N I E

                                na obsadenie miesta

 

1.      riaditeľa (-ky) Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským ,  

                                              Žihárec č.2, 925 83 Žihárec

                                                         

                                                              s nástupom od 1.9.2017.

 

Viac informácií nájdete tu.

 

 

Výberové konanie

 

Obec Žihárec v zmysle § 4 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 10.5.2017

        

           V Ý B E R O V É    K O N A N I E

                                na obsadenie miesta

 

1.      riaditeľa (-ky) Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským ,  

                                               925 83 Žihárec

                                                         

                                                              s nástupom od 1.7.2017.

 

Viac informácií nájdete tu.

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC NA  I. POLROK 2017 

 
 
Dokument na stiahnutie nájdete tu.

 

 

Výberové konanie

 

Obecné zastupiteľstvo v Žihárci na základe uznesenia č. 364/2016 zo dňa 30.08.2016 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Žihárec v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (-ky) Materskej školy s VJM - Óvoda, 925 83 Žihárec

 

Obec Žihárec v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 20.4.2016 VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta 1. riaditeľa (ky) Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, 925 83 Žihárec s nástupom od 1.7.2016.

 
 
Viac informácií nájdete  tu .

 

Miestne výsledky parlamentných volieb, ktoré sa konali v sobotu 5. marca 2016

 

Dokument na stiahnutie

 

 

 

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa (-ky) Materskej školy s VJM - Óvoda, 925 83 Žihárec

 
 
 

 

Oznámenie zámeru na prenájom nebytových priestorov

 

 Predmetom prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú nebytové priestory v Zdravotnom  stredisku.

Viac informácií si môžete prečítať v nasledovnom dokumente.
  

 

 

 

Zámer zámeny pozemkov

 

Viac informácii nájdete tu.

 

Výberové konanie na obsadenie miesta

 

 

1. riaditeľa/ ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, 925 83 Žihárec

2.  riaditeľa/ ky Základnej školy, Žihárec č. 2, 925 83 Žihárec

viac ...

 

Oznámenie Miestnej volebnej komisie

 

O z n á m e n i e Miestnej volebnej komisie

v  Ž  i  h  á  r  c  i

 

Miestna volebná komisia v Ž i h á r c i Vám oznamuje výsledky komunálnych volieb zo dňa 15.11.2014.

 

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1378 voličov, z ktorých sa volieb zúčastnilo 708.

 

Za starostu obce bol zvolený Alajos Baranyay so 567 hlasmi.

 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení :

     

  1. Ján Burdi, Ing. SMK-MKP                           394 hl.
  2. Tomáš Katona, SMK-MKP                          386 
  3. Csaba Nagy, SMK-MKP                             384
  4. Ladislav Habán, Bc., nezávislý kandidát       363
  5. Dionýz Bácsai, SMK-MKP                          339
  6. Gabriel Tóth, SMK-MKP                            310
  7. Sándor Baranyay, SMK-MKP                     306
  8. Eva Kubišová, SMK-MKP                          286
  9. Erika Habánová, Ing. MOST-HÍD                286

 

Náhradníkmi sa stali:

      1. Ladislav Császár, Ing., SMK-MKP            276 hl.

      2. Marek Mrázik, Ing.  SMER – SD              250  

      3. Dalibor Varga, Mgr. SMER – SD              209

      4.  Peter Jónás, nezávislý kandidát              209               

      5.  Štefan Habán, MOST-HÍD                     203         

      6. ZoltánTakács, SMK-MKP                       187

      7. Jaroslav Skačan, SMER – SD                  86

 

V Žihárci dňa 16.11.2014

                                                      Nóra Tóth, v.r.

                                             predseda volebnej komisie