Úradná tabuľa

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Príloha

 

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 08.10.2020

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Nicolas Kuman, trvale bytom Žihárec 0, že  mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je OO PZ Močenok.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 v pracovných dňoch.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

Dátum zverejnenia: 08.10.2020

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 08.10.2020

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Margita Dömeová, trvale bytom Žihárec 0, že  jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je OO PZ Močenok.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 v pracovných dňoch.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 08.10.2020

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 24.09.2020

 

OZNÁMENIE

 

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:           Regina Gajdošová, trvale bytom Žihárec 0

 

že jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Exekútorský úrad Nitra.

Dodací doklad – oznámenie o uložení zásielky - si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum zverejnenia: 24.09.2020

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

 

OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,

Tešedíkovo 153 - Pered

925 82 Tešedíkovo

s nástupom od 1.augusta 2020.

 

Viac informácií nájdete tu. 

 

 

 

 

 

a 2020. augusztus 1-től kezdődő időszakra.VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,
Tešedíkovo 153 - Pered
925 82 Tešedíkovo
s nástupom od 1.augusta 2020.

Oznámenie (verejnou vyhláškou) Okresného úradu Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 

Oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť o stanovisko k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Informovanie verejnosti

 

 

Oznámenie Okresného úradu Šaľa

 

Oznámenie.pdf 

 

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiskanObce Žihárec

 

ŽIHÁREC - DODATOK - POHREBNÍCTVO.pdf 

 

 

Výberové konanie

 

Výberové konanie.pdf

 

 

Oznámenie

 

Oznámenie.pdf 

 

 

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti.pdf 

 

 

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2019

Návrh
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

Dodatok č. 1 ku VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

VZN Obce Žihárec o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrad zs sociálnu službu - Návrh

 
 
Zverejnené dňa 26. 04. 2020
 

 

Oznámenie MŽP SR

 

Text oznámenia.

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 


 

Uzemné rozhodnutie

 
 

Situácia širšých vzťahov

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC NA I. POLROK 2020 

 
 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - doplňujúce konanie

 

 

MAPA

Upovedomenie o začatí konania - Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

 
List 1str.pdf 
List2str.pdf 
 
Informácie o zámere a text zámeru nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1
 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Oznámenie Mesta Šaľa o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

SKMBT_28319032113490.pdf 

SKMBT_C28019032113150.pdf 

 

 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 
Zverejnené dňa 27.02.2019

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

 
 
 

Plagat - plasty, kovy