Úradná tabuľa

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Adresát: Samuel Hlavaj

Verejná vyhláška

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 05.01.2022

 

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Angelika Bogdánová, trvale bytom Žihárec 0, že  jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Trnava.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 05.01.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Iveta Bogdáno, trvale bytom Žihárec 0,  že jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Trnava.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 05.01.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 05.01.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Iveta Szilágyiová, trvale bytom Žihárec 0,  že jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Trnava.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 05.01.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 05.01.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Jozef Döme, nar. 1977, trvale bytom Žihárec 0,  že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Piešťany.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 05.01.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 05.01.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Ladislav Horváth, trvale bytom Žihárec 0, že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je sociálna poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 05.01.2022

 

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

 

Oznámenie - ponuka nehnuteľného majetku.pdf 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2020

 

Záverečný účet obce za rok 2020.pdf

 

 

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2020 

 
 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf

Dostupnosť informačných kancelárií pre obete trestných činov.Informáciev.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR NSK

 

Oznámenie o strategickom dokumente.PDF 

 

 

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

 

zámer.pdf 

 

Zverejnené dňa 23. 02. 2021

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

 

Množstvo KO a úroveň vytriedenia KO.pdf 
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO.pdf 
 


 

 
 

OZNAM

18.01.2021 20:37

Obec Žihárec na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení  a zníženie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky rozhodla vytvoriť odberné miesto za účelom antigénového testovania obyvateľov.

 

Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Žihárci:

 

piatok (22.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.

sobota (23.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.

nedeľa (24.1.): od 8:00 hod. do 13:00 hod.

 

Žiadame obyvateľov, aby sa v piatok (22.1.) dostavili najmä dôchodcovia a tí, ktorí v sobotu a v nedeľu kvôli pracovným povinnostiam sa nemôžu zúčastniť testovania. Testovanie v  sobotu a v nedeľu bude prebiehať prednostne pre vekové kategórie od 15 do 65 rokov a bude rozdelené na časové úseky podľa abecedného zoznamu obyvateľov.

Ostatné podrobnosti a podmienky testovania budú upresnené v priebehu tohto týždňa na  webovej a facebookovej stránke obce a cez miestny rozhlas.

Testovanie je dobrovoľné avšak odporúča sa pre každého obyvateľa.

 

O Z N A M.pdf 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Verejná vyhláška - ARVIS s. r. o.

 

 

Propagácia obce Žihárec – vyhotovenie obrázkovej brožúry obce

 

Cieľom projektu bola  prezentácia miestnych kultúrno – historických hodnôt a posilnenie miestnej identity v obyvateľoch obce, ako aj zviditeľnenie nášho územia na Slovensku a v zahraničí. Predmetom projektu je propagácia obce prostredníctvom plnofarebnej obrázkovej brožúry v rozsahu 20 strán v slovenskom a maďarskom jazyku.

 

     „Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

 

Žihárec v obrázkoch / Zsigárd képekben

 

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad 925 83 Žihárec č. 599

Tel: 031/7798201, e-mail: obecziharec@mail.t-com.skV zmysle  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 374/2020 konaného dňa 09.11.2020


zverejňuje zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti - rybníka vo vlastníctva obce,  parc. č.1444/1; 1444/2 (vodná plocha)  o ďalších 30 rokov pre občianske združenie OZ NaturAqua Žihárec, č. 449, IČO: 42115698


 Dôvodom osobitného zreteľa a predĺženia nájomnej zmluvy na celkových 40 rokov je odbahnenie,  vyčistenie a úprava rybníka zo štátnej  dotácie, ktorej  podmienkou je dlhodobý prenájom tejto nehnuteľnosti. V Žihárci, dňa: 9.11.2020


                                                                         Alajos Baranyay

                                                                          starosta obce   


vyvesené: 11.11.2020

zvesené:                                 


Obec Žihárec v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje

 

                                              zámer odpredaja pozemkov

 

                          na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žihárci

                                                     zo dňa 09.11.2020

 

 

Z Á M E R

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Príloha

 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

 

OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,

Tešedíkovo 153 - Pered

925 82 Tešedíkovo

s nástupom od 1.augusta 2020.

 

Viac informácií nájdete tu. 

 

 

 

 

 

a 2020. augusztus 1-től kezdődő időszakra.VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,
Tešedíkovo 153 - Pered
925 82 Tešedíkovo
s nástupom od 1.augusta 2020.

Oznámenie (verejnou vyhláškou) Okresného úradu Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 

Oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť o stanovisko k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Informovanie verejnosti

 

 

Oznámenie Okresného úradu Šaľa

 

Oznámenie.pdf 

 

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiskanObce Žihárec

 

ŽIHÁREC - DODATOK - POHREBNÍCTVO.pdf 

 

 

Výberové konanie

 

Výberové konanie.pdf

 

 

Oznámenie

 

Oznámenie.pdf 

 

 

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti.pdf 

 

 

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2019

Návrh
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

Dodatok č. 1 ku VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

VZN Obce Žihárec o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrad zs sociálnu službu - Návrh

 
 
Zverejnené dňa 26. 04. 2020
 

 

Oznámenie MŽP SR

 

Text oznámenia.

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 


 

Uzemné rozhodnutie

 
 

Situácia širšých vzťahov

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC NA I. POLROK 2020 

 
 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - doplňujúce konanie

 

 

MAPA

Upovedomenie o začatí konania - Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

 
List 1str.pdf 
List2str.pdf 
 
Informácie o zámere a text zámeru nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1
 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Oznámenie Mesta Šaľa o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

SKMBT_28319032113490.pdf 

SKMBT_C28019032113150.pdf 

 

 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 
Zverejnené dňa 27.02.2019

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

 
 
 

Plagat - plasty, kovy