ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 04.07.2022

 

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Jozef Döme, nar. 2000, trvale bytom Žihárec 0,  že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Galanta.

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

 

 

Dátum vyvesenia: 04.07.2022

Dátum zvesenia:   20.07.2022

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

 

Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Nitra.pdf

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 10.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Angelika Bogdánová, trvale bytom Žihárec 0, že  jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Bratislava V.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 10.06.2022

Dátum zvesenia:   27.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 06.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Yevhen Levko, že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 06.06.2022

Dátum zvesenia: 22.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 06.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Serhii Udalov,   že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 06.06.2022

Dátum zvesenia: 22.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 06.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Pavlína Benovičová, trvale bytom Žihárec 0,  že jej má byť doručená zásielka, ktorej odosielateľom je Exekútorský úrad Nitra.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 06.06.2022

Dátum zvesenia:   22.06.2022

 

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 06.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Linda Benovičová, trvale bytom Žihárec 0,  že jej má byť doručená  zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera ZP, a. s.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 06.06.2022

Dátum zvesenia: 22.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 06.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Erik Kurucz, trvale bytom Žihárec 0,  že na Obecnom úrade Žihárec má uloženú zásielku, ktorej odosielateľom je M.B.A. Consulting SK, s.r.o.

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 06.06.2022

Dátum zvesenia: 22.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 06.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Andrii Antoniuk, že mu má byť doručovaná  zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia:   06.06.2022

Dátum zvesenia: 22.06.2022

 

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 – oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

 

Obci Žihárec bolo dňa 1.6.2022 doručené oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Miisterstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviropol.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodrastva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Obec Žihárec oznamuje verejnosti, že podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 5 a 6 zákona príslušnému orgánu (Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra), ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu – POH Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025

 

Vyvesené: 2.6.2022

Dátum zvesenia: 18.6.2022

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

 

 

Obec Žihárec v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 1.6.2022 bolo obci doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“, ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj.

 

Do dokumentácie možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na Obecnom úrade v Žihárci, 925 83 Žihárec 599, v pracovných dňoch, počas úradných hodín.

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

 

 

Vyvesené: 2.6.2022

Dátum zvesenia: 18.6.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 02.06.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Jozef Anyalai, nar. 1989, trvale bytom Žihárec 0, že  mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Galanta.

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Dátum vyvesenia: 02.06.2022

Dátum zvesenia: 18.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 30.05.2022

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Roland Kuman, trvale bytom Žihárec 0,  že mu má byť doručovaná  zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Piešťany.

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 30.05.2022

Dátum zvesenia: 15.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 20.05.2022

 

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Ľudovít Farkaš, trvale bytom Žihárec 0, že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 20.05.2022

Dátum zvesenia:   06.06.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 19.05.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Karol Iván, trvale bytom Žihárec,  že mu má byť doručovaná   doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný úrad Šaľa.

Zásielku si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 19.05.2022

Dátum zvesenia:   06.06.2022

 

Verejná vyhláška

 
 

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 10.05.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi: Nikola Képeš, trvale bytom Žihárec 0, že  mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 10.05.2022

Dátum zvesenia:   26.05.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 10.05.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Nikola Orelová, trvale bytom Žihárec 0,  že jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Zásielku si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 10.05.2022

Dátum zvesenia: 26.05.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 10.05.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Peter Molár, trvale bytom Žihárec 0,  že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 10.05.2022

Dátum zvesenia: 26.05.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

V Žihárci dňa 10.05.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:    Regina Gajdošová, trvale bytom Žihárec 0,

že jej má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 10.05.2022

Dátum zvesenia: 26.05.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 10.05.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Roman Khomenko, že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 10.05.2022

Dátum zvesenia: 26.05.2022

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad, Žihárec 599, 92583 Žihárec

 

 

V Žihárci dňa 10.05.2022

 

OZNÁMENIE

 

     Obec Žihárec oznamujeme občanovi:  Serhii Udalov,   že mu má byť doručovaná doporučená zásielka, ktorej odosielateľom je Dôvera zdravotná poisťovňa.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Žihárci v kancelárii č. 21 počas úradných hodín.

 

Toto oznámenie bude zverejnené na dobu 15 dní.

 

Dátum vyvesenia: 10.05.2022

Dátum zvesenia: 26.05.2022

 

Údaje o KO za r. 2021

 

Údaje o KO za r. 2021.pdf 

Informovanie verejnosti

 

 

Obec Žihárec podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Energetický park Žihárec a Kráľov Brod“

 

navrhovateľa Energiepark s. r. o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava.

 

Všetky dokumenty k uvedenému zámeru sú verejnosti prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/energeticky-park-ziharec-kralov-brod

 

 

Verejnosť môže do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie na Obecnom úrade Žihárec počas úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR alebo od zverejnenia oznámenia obcou. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

 

 

Zverejnené dňa: 05.04.2022

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

     V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  oznamujeme, že Obec Žihárec v roku 2021 vyprodukovala 1 008 668 kg komunálneho odpadu, z uvedeného množstva je 550 668 kg vytriedený komunálny odpad.

     Z uvedeného vyplýva, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 je 54,59 %.

 

     Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov je podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.   15 €/t.

 

 

V Žihárci dňa 24.02.2022                                            Alajos Baranyay v. r.

                                                                                            starosta obce

 

Množstvo KO a úroveň vytriedenia KO.pdf

    

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2020

 

Záverečný účet obce za rok 2020.pdf

 

 

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2020 

 
 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf

Dostupnosť informačných kancelárií pre obete trestných činov.Informáciev.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR NSK

 

Oznámenie o strategickom dokumente.PDF 

 

 

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti

 

zámer.pdf 

 

Zverejnené dňa 23. 02. 2021

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

 

Množstvo KO a úroveň vytriedenia KO.pdf 
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO.pdf 
 


 

 
 

OZNAM

18.01.2021 20:37

Obec Žihárec na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení  a zníženie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky rozhodla vytvoriť odberné miesto za účelom antigénového testovania obyvateľov.

 

Testovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Žihárci:

 

piatok (22.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.

sobota (23.1.): od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.

nedeľa (24.1.): od 8:00 hod. do 13:00 hod.

 

Žiadame obyvateľov, aby sa v piatok (22.1.) dostavili najmä dôchodcovia a tí, ktorí v sobotu a v nedeľu kvôli pracovným povinnostiam sa nemôžu zúčastniť testovania. Testovanie v  sobotu a v nedeľu bude prebiehať prednostne pre vekové kategórie od 15 do 65 rokov a bude rozdelené na časové úseky podľa abecedného zoznamu obyvateľov.

Ostatné podrobnosti a podmienky testovania budú upresnené v priebehu tohto týždňa na  webovej a facebookovej stránke obce a cez miestny rozhlas.

Testovanie je dobrovoľné avšak odporúča sa pre každého obyvateľa.

 

O Z N A M.pdf 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška

 

Verejná vyhláška - ARVIS s. r. o.

 

 

Propagácia obce Žihárec – vyhotovenie obrázkovej brožúry obce

 

Cieľom projektu bola  prezentácia miestnych kultúrno – historických hodnôt a posilnenie miestnej identity v obyvateľoch obce, ako aj zviditeľnenie nášho územia na Slovensku a v zahraničí. Predmetom projektu je propagácia obce prostredníctvom plnofarebnej obrázkovej brožúry v rozsahu 20 strán v slovenskom a maďarskom jazyku.

 

     „Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

 

Žihárec v obrázkoch / Zsigárd képekben

 

 

OBEC ŽIHÁREC

Obecný úrad 925 83 Žihárec č. 599

Tel: 031/7798201, e-mail: obecziharec@mail.t-com.skV zmysle  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 374/2020 konaného dňa 09.11.2020


zverejňuje zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti - rybníka vo vlastníctva obce,  parc. č.1444/1; 1444/2 (vodná plocha)  o ďalších 30 rokov pre občianske združenie OZ NaturAqua Žihárec, č. 449, IČO: 42115698


 Dôvodom osobitného zreteľa a predĺženia nájomnej zmluvy na celkových 40 rokov je odbahnenie,  vyčistenie a úprava rybníka zo štátnej  dotácie, ktorej  podmienkou je dlhodobý prenájom tejto nehnuteľnosti. V Žihárci, dňa: 9.11.2020


                                                                         Alajos Baranyay

                                                                          starosta obce   


vyvesené: 11.11.2020

zvesené:                                 


Obec Žihárec v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje

 

                                              zámer odpredaja pozemkov

 

                          na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žihárci

                                                     zo dňa 09.11.2020

 

 

Z Á M E R

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Príloha

 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

 

OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,

Tešedíkovo 153 - Pered

925 82 Tešedíkovo

s nástupom od 1.augusta 2020.

 

Viac informácií nájdete tu. 

 

 

 

 

 

a 2020. augusztus 1-től kezdődő időszakra.VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
OBEC TEŠEDÍKOVO podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľa/-ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,
Tešedíkovo 153 - Pered
925 82 Tešedíkovo
s nástupom od 1.augusta 2020.

Oznámenie (verejnou vyhláškou) Okresného úradu Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

 

Oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa a žiadosť o stanovisko k schvaľovaniu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Informovanie verejnosti

 

 

Oznámenie Okresného úradu Šaľa

 

Oznámenie.pdf 

 

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiskanObce Žihárec

 

ŽIHÁREC - DODATOK - POHREBNÍCTVO.pdf 

 

 

Výberové konanie

 

Výberové konanie.pdf

 

 

Oznámenie

 

Oznámenie.pdf 

 

 

Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice - zaslanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti.pdf 

 

 

Záverečný účet Obce Žihárec za rok 2019

Návrh
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

Dodatok č. 1 ku VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 
 
Zverejnené dňa 30. 04. 2020

 

VZN Obce Žihárec o poskytovaní opatrovateľskej služby o spôsobe a výške úhrad zs sociálnu službu - Návrh

 
 
Zverejnené dňa 26. 04. 2020
 

 

Oznámenie MŽP SR

 

Text oznámenia.

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 


 

Uzemné rozhodnutie

 
 

Situácia širšých vzťahov

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC NA I. POLROK 2020 

 
 
 

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - doplňujúce konanie

 

 

MAPA

Upovedomenie o začatí konania - Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice

 
List 1str.pdf 
List2str.pdf 
 
Informácie o zámere a text zámeru nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-vysokoteplotne-zhodnotenie-komunalneho-odpadu-plazmovou--1
 

 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Oznámenie Mesta Šaľa o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

SKMBT_28319032113490.pdf 

SKMBT_C28019032113150.pdf 

 

 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 
 
 
Zverejnené dňa 27.02.2019

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR

 
 
 

Plagat - plasty, kovy