Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 4/2022 o verejnom poriadku na území obce Žihárec 

N Á V R H

 
 
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Žihárec 

N Á V R H

 
 
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v podmienkach obce Žihárec 

N Á V R H

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 ktorým sa ustanovujú pravidlá na udržovanie čistoty v obci Žihárec a ochrany verejnej zelene 

N Á V R H

 

Návrh

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E Žihárec

č.   ../2021

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2022

 

Návrh VZN - miestne dane na rok 2022.pdf 

 

 

 NÁVRH

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI

HLAVNÉHO  KONTROLÓRA OBCE ŽIHÁREC

NA I. POLROK 2022

 

ŽIHÁREC - HK PLÁN 2022 I. polrok.pdf 

 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E Žihárec

č. 5/2020

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2021

 

VZN č. 5/2020 - miestne dane na rok 2021.pdf

 

Zverejnené dňa 15. 12. 2020

 

Návrh

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E Žihárec

č. .../2020

O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2021


Návrh


zverejnené dňa 12. 11. 2020

Návrh VZN   O B C E Žihárec O  D A N I  Z   N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2020

 
 
 
 
Zverejnené dňa 28.11.2019

 

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti