Menu
Obec Žihárec
Obec Žihárec šipka Zsigárd Község
Obec Žihárec
Obec Žihárec Zsigárd Község

Samospráva

Štatút obce

 

     Obecné zastupiteľstvo v Žihárci v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  vydáva pre katastrálne územie obce Žihárec tento

 

ŠTATÚT  OBCE  Žihárec

Ú v o d n é   u s t a n o v e n i a

 

     1./  Štatút obce Žihárec upravuje v súlade so Všeobecne záväznými právnymi

predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základ-

né zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pô-

sobnosť  Obecného  zastupiteľstva,  starostu a ďalších  orgánov  obecnej  samosprávy,   ich

vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce rieši tiež širšie vzťa-

hy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva obce, cien a odmien.

 

     2./  Štatút obce Žihárec je  základným  normatívno-právnym  a organizačným

predpisom obce.

 

ČASŤ  I.

 

 

P o s t a v e n i e   o b c e

 

čl. 1

 

     1./  Obec  Žihárec  je samostatný územný samosprávny a správny celok   SR,

združuje osoby, ktoré  majú na jej  území trvalý pobyt.  Obec  je právnická osoba,  ktorá  za

podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými

príjmami.

 

     2./  Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej

územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a

obmedzenia len zákonom, na základe medzinárodnej zmluvy.

 

     3./  Obec  má  právo  združovať  sa s inými  obcami  v záujme    dosiahnutia    spoločného

prospechu.

 

     4./  Obec  má svoj názov . Názov   obce a   sa  uvádza  v  štátnom jazyku.

Označovanie obce v inom jazyku upravuje osobitný zákon.

 

     5./  Názov obce určuje alebo mení vláda SR nariadením, názov obce možno zmeniť iba so

súhlasom obce. Názvy častí obce určuje a mení MV SR na návrh obce.

 

     6./  Obec má právo na vlastné symboly. Obec ktorá  má  vlastné  symboly, je  povinná  ich

používať  pri  výkone  samosprávy.  Symboly obce  sú  erb  obce,  vlajka  obce,  pečať   obce.

 Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby

a fyzické osoby môžu používať symboly obce, len so súhlasom obce.

 

     7./  Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasa-

daciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

 

     8./  Obec používa otlačok úradnej pečiatky s erbom obce  a názvom  obce  na  rozhodnutia,

oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

 

     9./  Obec predkladá Ministerstvu návrh na zápis  symbolov  obce do Heraldického  registra SR.

 

 

čl. 2

 

Ú z e m i e   o b c e

 

 

     1./  Územie  obce   je   územný  celok,  ktorý  tvorí  jedno  katastrálne   územie  alebo   viac katastrálnych území.

 

 

     2./  Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje,  alebo  obce  zlučuje  vláda  nariadením. Rozhodnúť

o tom možno iba so súhlasom obce a na základe  stanoviska  krajského úradu,  ktorého  územ-

nom obvode sa obec nachádza.

 

     3./  Dve  obce,  alebo  viac  obcí sa môžu  zlúčiť  do  jednej obce, obec sa môže rozdeliť na dve obce alebo na viac obcí.  Zlúčením obci  zanikajú  zlučované  obce a  vzniká   nová  obec, rozdelením  obce zaniká  rozdeľovaná  obec a vznikajú  nové  obce. Zlúčiť  obec  alebo rozde-

liť obec možno len s účinnosťou ku dňu  konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obci.

Nová obec, ktorá vznikla zlúčením obci, je právnym nástupcom každej z nich. 

 

     4./  Súčasťou  návrhu  na  zlúčenie  obcí  je  dohoda  o  zlúčení  obcí  a  údaje o výsledkoch

hlasovania obyvateľov  zlučovaných obcí.

 

     5./  Obec sa môže rozdeliť, ak  nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katast-rálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3000 obyvateľov  , ak   urbanisticky

nesplynuli s ostatnými časťami obce. Obec  nemožno  rozdeliť,  ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.

 

     6./  Obec  určuje  a mení  nariadením  názvy  ulíc  a iných  verejných priestranstiev.V obci,

v ktorej je  viac  ulíc  alebo  iných  verejných  priestranstiev,  má každá ulica alebo iné verejné

priestranstvo svoj názov.

 

     7./  Názvy ulíc a iných verejných  priestranstiev  sa určujú s prihliadnutím na históriu obce,

na významné nežijúce  osobnosti, na veci  a  pod.. Neprípustné  sú názvy po žijúcich osobách,

názvy, dlhé duplicitné, urážajúce  mravnosť, náboženské alebo národnostné  cítenie, jazykovo

nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.

 

     8./  Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v  jazyku  národnostnej  menšiny upra-

vuje osobitný zákon.

 

     9./  Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlast-

né náklady.

 

   10./  Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných  čísiel

a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom.

 

   11./  Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec  na vlastné náklady  tabuľky

rovnakého vzoru. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a  poistenia  stavby môže  obec  určiť

stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

 

 

čl. 3

 

 

O b y v a t e l i a    o b c e

 

 

     1./  Obyvateľom obce Žihárec je osoba,   ktorá   má na území obce   Žihárec

trvalý pobyt.

 

     2./  Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a  po-

vinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3, § 4 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Z.z. o obec-

nom zriadení.

 

     3./  Obec  je  povinná  poskytnúť  obyvateľovi  obce  nevyhnutnú  okamžitú  pomoc  v jeho

náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä

zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

     4./  Na samospráve obce sa má právo podielať aj ten, kto

 

           a.,  má  na  území  obce  nehnuteľný   majetok, alebo v obci  platí  miestnu daň  alebo 

                 miestny poplatok,

           b.,  je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt,

           c.,  má čestné občianstvo obce.

 

     5./  Osoby uvedené v bode 4 nemajú právo voliť  orgány  samosprávy  obce a byť  do  nich

zvolení ,  nemajú  právo  hlasovať  o dôležitých  otázkach života  a  rozvoja   obce   /  miestne

referendum /.

 

čl. 4

 

S a m o s p r á v a    o b c e

 

     1./  Obec samostatne  rozhoduje  a  uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce  a jej   majetku,  všetky  záležitosti,  ktoré  ako  jej  samosprávnu  pôsobnosť  upravuje osobitný zákon,  ak  takéto  úkony  podľa  zákona  nevykonáva  štát  alebo  iná  právnická  osoba  alebo fyzická osoba.

 

     2./  Obec spravuje svoje vnútorné veci vymedzené v zákone o obecnom   zriadení, a v ďal-

ších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

     3./  Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia  obce

           a.,  orgánmi obce,

           b.,  hlasovaním obyvateľov obce,

           c.,  verejným zhromaždením obyvateľov obce.

 

     4./  Ak zákon pri  úprave  pôsobnosti  obce  neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pô-

sobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

 

     5./  Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutia-

mi, s občianskymi  združeniami  a inými  právnickými  osobami, ako aj s fyzickými osobami

pôsobiacimi v obci.

 

     6./  Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobec-

né záväzné nariadenia /ďalej len „ Nariadenia“/. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani

zákonom.

Vo veciach,  v  ktorých obec  plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie, len na základe

splnomocnenia  zákona a v jeho medziach ,  takéto  nariadenie  nesmie  odporovať  ani  inému

všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Postup pri príprave materiálov a podkladov pri prijímaní  nariadení  obce, ich  vydávaní ako aj

spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon,  tento  štatút  a Rokovací   poriadok

Obecného zastupiteľstva.

   

    7./  Obec  vykonáva  svoje  samosprávne  funkcie   vymedzené  zák. SNR  č.369/1990  Z.z.

v zmysle ust. § 4 ods. 3, v ďalších  osobitných  zákonoch a  všeobecne  záväzných   právnych  predpisoch.

    

    8./  Obec  financuje  svoje potreby  predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií,

ako  aj  z  ďalších  zdrojov  v  súlade  ust.  §-u 7 ods. 1 písmená a., až c.,  zákona  o  obecnom zriadení .

ČASŤ II.

 

čl. 5

 

O r g á n y  o b c e

 

     1./  Orgánmi obce sú:

            a., obecné zastupiteľstvo

            b., starosta obce (ďalej len „starosta“)

            c., obecná rada

 

     2./  Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu,  komisie a určuje im náplň práce. Ďalej  môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

     3./  Obecné zastupiteľstvo  má zriadené nasledovné svoje orgány:

            a., obecnú radu

            b., komisie

            c., obecný úrad

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

čl. 6

 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o

 

     1./  Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

 

     2./  Obecné zastupiteľstvo vo Žihárci má 9  poslancov. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo.

 

     3./  Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

     4./  Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce  a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 a §11a., zákona SNR č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

     5./  Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

            a.,   určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu  a iných právnických a fyzických osôb, ktorý  užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

            b.,    schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet  obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.    

          c.,  schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

          d.,  rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, podľa osobitných predpisov,

          e.,  určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

          f.,   vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

          g.,  uznášať sa o nariadeniach,

          h.,  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa zákona o obecnom zriadení,

        ch.,  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra obce,

          i.   schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkom obce, vypracovaného podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy,

          j.,  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

          k,  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť združenia , ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

          l.,  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

          m., udeliť čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

          n.,  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

          o.,  schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu  200 000.- Sk,

          p.,  schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu 200 000.- Sk

          r.,   schvaľovať aukčný predaj vecí

          š.,   ustanovovať erb obce, vlajku obce, pečať obce,

          s.,   schvaľovať štatút obce,

          t.,  prerokúvať protest prokurátora podaný proti nariadeniu obce alebo uzneseniu obecného zastupiteľstva ako aj upozornenie prokurátora na nečinnosť alebo na porušovanie zákonov obecným zastupiteľstvom a jeho orgánmi.                                                   

       6./ Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť právomoc i v ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie nie je vymedzené Štatútom obce, prípadne inými vnútornými predpismi.

      7./ Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce, v súlade s článkom 13 tohto štatútu.

      8./  Verejné zhromaždenia obyvateľov obce sa organizujú na prerokovanie obecných vecí.

      9./  Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Žihárci.

 

 

 

 

 

čl.7

 

S t a r o s t a   o b c e

 

      1./  Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu . Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

 

      2./  Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Jeho právomoc a spôsobnosť vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a ďalších všeobecne záväzných predpisov.

 

      3./  Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

             a/  poslanca obecného zastupiteľstva,

             b/  štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie

                   zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

             c/  štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou obce,

             d/  zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

             e/   predsedu samosprávneho kraja,

             j/   vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

             g/  podľa osobitného zákona

 

      4./  Starosta najmä:

             a/  zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

             b/  vykonáva obecnú správu,

             c/  zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

             d/  rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, alebo štatútom

                  obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

             e/  uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu, používa obecné insígnie,

             f/   podpisuje všeobecné záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

 

      5./  Starosta môže,  pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení.

 

      6./  Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 5 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie  trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 

    

 

 7./  Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200.000., Sk, ak ,

             a/  poruší nariadenie obce,

             b/  neudržuje čistotu  a poriadok na užívanom pozemku   alebo na inej nehnuteľnosti,

                  a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo

                  alebo odkladá veci mimo  vyhradených miest,

             c/  nesplní   v určenej  lehote   bez vážneho   dôvodu   povinnosť uloženú starostom,

                  poskytnúť   osobnú    pomoc   alebo vecnú   pomoc  počas odstraňovania  a pri

                  odstraňovaní  následkov živelnej pohromy  alebo  na inej  mimoriadnej   udalosti,

 

      8./  Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa , keď sa starosta  dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 7 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 7 písm. c,. Pokuta je príjmom obce.

 

      9./  Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

 

    10./  Mandát starostu zaniká:

 

             a/  odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

             b/  uplynutím funkčného obdobia,

             c/  vzdaním sa mandátu,

             d/  právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením

                  za trestný čin , ak výkon trestu  odňatia  slobody  nebol podmienečne odložený,

             e/  pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na

                  právne úkony,

             f/  vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa

                  rozhodlo o odvolaní starostu,

             g/  zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

             h/  v prípadoch podľa § 13 ods. 3 zák. o obecnom zriadení,

             i/  smrťou,

             j/  zrušením obce.

 

    11./  Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením Obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

    12./  Obecné zastupiteľstvo:

 

             a/  vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu , ak

                  1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,

                  2.  hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu,

                       porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,

                       zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy,

             b/  môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť

                  alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov.

    13./  O návrhu podľa ods. 12 písm., a . , druhého bodu rozhoduje Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

čl. 8

 

Z á s t u p c a  s t a r o s t u

 

 

      1./ Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený spravidla na celé funkčné obdobie, obecným  zastupiteľstvom z poslancov obecného zastupiteľstva na návrh starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu.

 

      2./ Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví okruh úkonov a činnosti, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.

 

      3./ Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch, podľa bodu 2, ak ho nezvolá starosta.

 

      4./ Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (ust. § 13 a., ods.1 písm. c., až i., zákona o obecnom zriadení) plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 

      5./ Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí  plat podľa osobitného zákona.

 

      6./ Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.

 

 

čl. 9

 

H l a v n ý   k o n t r o l ó r   o b c e

 

      1./ Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovno-právny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

 

      2./ Hlavný kontrolór najmä:

 

            a/ vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácii obce a príspevkových organizácii obce,

            b/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

            c/  predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

            d/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti ,

            e/ spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Pri vykonávaní uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

 

      4./ Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru.

 

      5./ Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných  operácií, vedenia účtovníctva, nakladanie s majetkom  obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

 

      6./ Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

      7./ Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

           a/ poslanca obecného zastupiteľstva,

           b/ starostu,

           c/ člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,

           d/ iného zamestnanca obce,

           e/ podľa osobitného zákona.

 

      8./ Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí :

            a/ vzdaním sa funkcie,

            b/ odvolaním z funkcie,

            c/ uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,

            d/ smrťou.

 

      9./ Obecné zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie, ak:

            a/ bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

            b/ vykonáva funkciu podľa ods. 7 z Štatútu obce,

            c/ hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,

            d/ bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

 

    

čl. 10

 

Obecná rada

 

1.      Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí  obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

2.      Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

 

3.      Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

 

4.      Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.

 

5.      Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

čl. 11

 

K o m i s i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a

 

  

 

1/    Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie a iné orgány ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2/     Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3/       Zloženie a úlohy komisií a iných orgánov vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

čl. 12

 

O b e c n ý   ú r a d

 

      1./ Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Zamestnanci obecného úradu sú zamestnancami obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 

      2./ Obecný úrad najmä:

-          a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

-          b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady  a komisii,

-          c/ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

-          d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

-          e/ koordinuje činnosť organizácií a zariadení obce

-          f/ organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

 

      3./    Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

 

      4./ Vnútornú organizáciu obecného úradu, jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť obsahuje Organizačný poriadok obecného úradu Žihárec, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

čl. 13

 

H l a s o v a n i e   o b y v a t e ľ o v   o b c e

 

      1./ Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne referendum), ak ide o

-          a/ zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj zmenu názvu obce,

-          b/ odvolanie starostu (ust.§ 13 a., ods.3) zákona o obecnom zriadení,

-          c/ petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,

 

      2./ Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o rozdelení obce podľa ods.1, písm., a., ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zákone o obecnom zriadení.

 

      3./ Petíciu podľa ods. 1 písm., c., overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a starosta. Starosta  neoveruje  petíciu podanú  podľa  ust. § 13 a.,  ods3 písm. a., bodu 1. Ak   petícia   spĺňa   náležitosti

ustanovené  osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa ods. 2., obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci. To platí aj v prípade petície podľa § 13 a., ods.3., písm. a., prvého bodu zákona o obecnom zriadení.

 

      4./ Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4 zákona o obecnom zriadení).

 

      5./ Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do 3 dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

čl. 14

 

V e r e j n é   z h r o m a ž d e n i e   o b y v a t e ľ o v   o b c e

 

      1./ Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

 

      2./ Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení .

     

      3./ Verejné zhromaždenie sa zvoláva v obci obvyklým spôsobom minimálne tri dni vopred. O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

 

 

ČASŤ  III.

 

MAJETOK  OBCE  A HOSPODÁRENIE  S NÍM

 

čl.  15

 

M  a j e t o k   o b c e

 

      1./ Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

 

 

čl.  l6

 

H o s p o d á r e n i e  s  m a j e t k o m

 

      1./ Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

      2./ Majetok obce Žihárec možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

 

      3./ Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá)je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

 

      4./ Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad

 

      5./ Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Žihárec“ , ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo v súlade osobitnými predpismi.

Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 

-          a/ majetok obce ,

-          b/ nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,

-          c/ postup prenechávania majetku do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-          d/ správu majetku obce,

-          e/ hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-          f/  nakladanie s cennými papiermi,

-          g/ aukčný predaj vecí,

-          h/  kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

 

      6./ Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

      7./ Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 

      8./ Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou  obce sú povinné najmä:

-          a/ udržiavať a užívať majetok,

-          b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením , stratou alebo zneužitím,

-          c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo  oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

-          d/ viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

 

      9./ V majetkových veciach (majetkovo-právnych záležitostiach ) obce Žihárec koná starosta, ako štatutárny orgán obce.

 

 

čl.  17

 

F i n a n c o v a n i e   o b c e

 

      1./ Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácii, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:

-          a/ príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),

-          b/ výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,

-          c/ podiely na daniach v správe štátu,

-          d/ výnosy z pokút uložených za priestupky,

-          e/ iné príjmy.

       

      2./ Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

 

      3./ Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktoré má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

 

      4./ Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených inými obcami (mestami), so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

 

      5./ Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu podľa normatívu určeného vládou.

 

      6./ Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu, môžu obce zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

 

čl.  18

 

R o z p o č e t   o b c e

 

      1./. Základom finančného hospodárenia obce Žihárec je viacročný rozpočet, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri roky.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet.

 "v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, ".

 

      2./ Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým  osobám.

 

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

 

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

 

      3./ Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To platí aj o záverečnom účte, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

      4./ Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

 O zavedení  verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

 

      5./ Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok alebo do mimorozpočtového peňažného fondu obce.

     

      6./ Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

 

      7./ Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorba a obsah, pravidlá  rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

 

 

čl.  19

 

R o z p o č t o v é   p r o v i z ó r i u m

 

 

      1./ Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred 1. januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

Rozpočtové provizórium schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

      2./Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

 

ČASŤ  IV. 

 

OBECNÉ   SYMBOLY

 

      Obecnými symbolmi sú:

-          a/ erb obce

-          b/ zástava obce

 

-          c/ pečať obce

-          d/ obecné insígnie.

 

 

čl. 20

 

E r b   o b c e

 

      1./ Erb obce Žihárec tvorí v červenom štíte zlaté veslo prekrížené dvomi zlatými hrotmi a pierkami. (Zlatú farbu možno nahradiť aj žltou, striebornú bielou. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa červená zastupuje zvislým šrafovaním, zlatá jemným bodkovaním a strieborná ostáva voľná.).

 

      2./ Podrobné a záväzné vyobrazovanie erbu obce Žihárec tvorí príloha č. 1 tohto štatútu.

 

      3./ Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

 

-          úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

-          obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

-          potvrdenie o zaplatení poplatku.

 

      4./ Erb obce sa používa:

 

-          a/ na pečatidle obce,

-          b/ na insígniách starostu,

-          c/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Žihárec, ceny obce Žihárec a uznaniach obce Žihárec ,

-          d/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad vo Žihárci ,

-          e/ na označenie katastrálneho územia obce,

-          f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

-          g/ na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,

-          h/ na rovnošatách pracovníkov   obecného požiarneho zboru i na označenie vozidiel obce  a obecného požiarneho zboru.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

 

      5./ Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.

 

      6./ Obec Žihárec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Žihárec, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

 

 

 

 

čl.  21

 

Z á s t a v a    o b c e

 

      1./ Zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom.

 

      2./ Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Žihárec tvorí príloha č. 2 tohto štatútu.

 

      3./ Zástavu obce Žihárec používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného , príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách ,ktorých sídlia príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 

      4./ Zástava obce sa vytyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

 

      5./ Obec Žihárec určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce  .

 

čl.  22

 

P e č a ť   o b c e

 

      1./ Pečať obce Žihárec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a rukopisom OBEC Žihárec . Má priemer  35 mm.

 

      2./ Podrobné a záväzné vyobrazenie pečate obce Žihárec tvorí príloha č. 3 tohto štatútu.

 

      3./ Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod..

 

      4./ Pečať uschováva starosta obce.

 

čl. 23

 

Z a o b ch á d z a n i e   s   o b e c n ý m i   s y m b o l m i

 

      Za dôstojné zaobchádzanie s obecným symbolmi a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.

 

      Zakázané je používanie symbolov, ktoré by bolo nevhodné, neprimerané, zneucťujúce.

 

 

čl. 24

 

K r o n i k a    o b c e

 

      1./ Kronika obce Žihárec  sa vedie v úradnom jazyku, aj v jazyku príslušnej národnosti.

 

      2./ Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 

      3./ Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

      4./ Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje starosta po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v komisii pre rozvoj  kultúry a športu.

 

 

ČASŤ  V.

 

ČESTNÉ  OBČIANSTVO  OBCE,  CENY  A UZNANIA

 

čl. 25

 

Ú v o d n é   u s t a n o v e n i e

 

      1./ Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

-          a/ čestné občianstvo obce ,

-          b/ cena obce ,

-          c/ cena starostu obce,

-          d/ odmeny a iné uznania.

 

čl. 26

 

Č e s t n é   o b č i a n s t v o   o b c e   Ž i h á r e c

 

      1./ Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské

 poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo  obce Žihárec .

 

      2./ O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

      3./ O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného. Čestným občanom prináleží aj peňažitá odmena vo výške 10.000,- Sk.

 

      4./ Slávnostné odovzdávanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Žihárec .

 

      5./ Čestné občianstvo obce Žihárec sa môže udeliť in memoriam.

 

      6./ Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

čl.  27

 

C e n a   o b c e  Žihárec

 

      1./ Cena obce Žihárec sa udeľuje za:

-          a/ vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

-          b/ činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-          c/ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

 

      2./ Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať, poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

 

      3./ Cenu obce Žihárec tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena  5. 000,- Sk.

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu obce.

 

      4./ Cenu obce  slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne v mesiaci jún, pri príležitosti osláv dňa obce.     

    

      5./ Cena obce  sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí dvoch rokov.

 

      6./ Výnimočne sa môže Cena obce  udeliť jednotlivcovi in memoriam.

 

čl.  28

 

C e n a   s t a r o s t u   o b c e

 

      1./ Cenu starostu obce Žihárec udeľuje starosta obce občanom obce, za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

 

      2./ Cenu starostu obce Žihárec tvorí plaketa s erbom obce s nápisom:

-          „Cena starostu obce Žihárec“

-          „Zsigárd község polgármesterének díja“

v jazyku slovenskom a maďarskom.

 

      3./ Cena starostu sa môže udeliť jedenkrát v mesiaci  jún pri príležitosti osláv dňa obce.

 

      4./ Evidencia sa vedie v kronike obce Žihárec, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

 

 

čl.  29

 

O d m e n y   a   i n é   u z n a n i a

 

      1./ Členom obecného zastupiteľstva spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

ČASŤ  VI.

 

VZŤAHY  OBCE  K ŠTÁTU  A  INÝM  SUBJEKTOM 

 

čl.  30

 

V z ť a h y   š t á t u  a  o b c e

 

      1./ Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy ako aj ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec, štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

 

      2./ Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.

 

      3./ Ak obec dlhodobo, najmenej 6 mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a nerobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, krajský úrad ju písomne vyzve na nápravu a určí jej na to lehotu.

 

      4./ Obec je povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti.

 

      5./ Obce podliehajú dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

 

      6./ V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odborných  veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených

 

 

 orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

 

      7./ Obec, ktorá je sídlom štátneho orgánu alebo jeho pracoviska, zabezpečí na jeho umiestnenie kancelárske miestnosti a iné potrebné nebytové priestory.

 

 

 

 

 

 

čl.  31

 

V z ť a h   k  i n ý m   o b c i a m

 

      1./ Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby, podľa osobitného zákona.

 

      2./ Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy.

 

      3./ Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu  s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenia.

 

      4./ Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestnej funkcie. Má právo stať členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

 

      5./ Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom.

 

čl.  32

 

V z ť a h y  s  p r á v n i c k ý m i  a  f y z i c k ý m i   o s o b a m i ,   s   p o l i t i c k ý m i  

s t r a n a m i  a  h n u t i a m i  a  o b č i a n s k ý m i   z d r u ž e n i a m i 

 

 

      Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území  obce.

 

 

ČASŤ  VII

 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

 

čl.  33

 

P o s l a n c i   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a

 

      1./ Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

 

      2./ Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením, zložením sľubu.

 

      3./ Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvolených poslancov.

 

      4./ Funkcia poslanca je nezlučiteľná:

-          a/ s funkciou starostu obce,

-          b/ s funkciou zamestnanca obce, v ktorej má byť volený, alebo s funkciou  štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, založenej alebo zriadenej obcou,

-          c/ s ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

 

      5./ Poslanec je oprávnený najmä:

-          a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, (obecnej rade)

-          b/ interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,

-          c/ požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činností,

-          d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania obci,

-          e/ zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

-          f/  požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 

      6./ Poslanec je povinný najmä:

-          a/ zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorom sa zúčastní,

-          b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

-          c/ dodržiavať Štatút obce Žihárec a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,

-          d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

      7./ Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

      8./ Funkcia poslanca sa  vykonáva bez prerušenia pracovného, alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom

výkon funkcie, podľa osobitných predpisov. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo  inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

 

      9./ Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je pre výkon funkcie dlhodobo uvoľnení zo zamestnania, patrí na miesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

 

    10./ Mandát poslanca zaniká :

-          a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

-          b/ uplynutím funkčného obdobia,

-          c/ vzdaním sa mandátu,

-          d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

-          e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

-          f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce v ktorej vykonáva funkciu,

-          g/ ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

-          h/ v prípadoch uvedených v odseku 4 tohto článku,

-          i/ zrušením obce,

-          j/ smrťou,

-          k/ ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

    11./ Na miesto poslanca, ktorého mandát zanikol nastupuje náhradník v poradí nasledujúci, ktorý získal najviac volebných hlasov.

 

čl.  34

 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é  n a r i a d e n i a   o b c e

 

      1./ Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, vydáva obec pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia.

 

      2./ Nariadenie obce nesmie odporovať ústave ani zákonu.

 

      3./ Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže obec vydať nariadenia len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

 

      4./ Nariadenie sa po schválení v obecnom zastupiteľstve musí vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu najmenej na 15 dni. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v nariadení nie je uvedený neskorší začiatok účinnosti.

 

      5./ Nariadenie obce musia byť každému prístupné na obecnom úrade.

 

 

ČASŤ  VIII.

ZÁVEREČNÉ,  PRECHODNÉ  A ZRUŠOVACIE  USTANOVENIA

 

      1./ Štatút obce Žihárec je základnou právnou normou obce Žihárec .

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

      2./ Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo  s 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

      3./ Štatút obce Žihárec bol prerokovaný na zasadaní Obecného zastupiteľstva dňa 4.apríla 2003.

      4./ Štatút obce Žihárec bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 34/2003 zo dňa 9.apríla 2003.

      5./ Štatút obce Žihárec nadobudne právnu účinnosť dňom 10.apríla 2003 .

      6./ Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Žihárec stráca účinnosť Štatút obce Žihárec zo dňa 13.2.1995 .

 

 

 

V Žihárci dňa 9.apríla 2003

 

 

 

 

 

                                                                                             B a r a n y a y   A l a j o s

 

                                                                                         s t a r o s t a   o b c e  Ž i h á r e c


 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7
1
8 9 10
11 12 13
1
14 15 16 17
18 19 20 21
1
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obec Žihárec- Zsigárd község

hore